20.12.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde, sākums plkst. 10.00.

DARBA KĀRTĪBA

1. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma trešās redakcijas pilnveidošanu un funkcionālā zonējuma maiņu Gulbenes pilsētā Raiņa ielā 37, Raiņa ielā 30, Baložu ielā 15, Baložu ielā 17 un Liepu ielā 11, un tās nodošanu publiskajai apspriešanai.
2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
5. Par nedzīvojamo telpu nomu.
6. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
7. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Tirzas pagasta īpašumā “Jaunstāmeri”.
8. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma trešā izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
13. Par adresēm un nosaukumiem.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
15. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2018.gadam.