21.12.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde, sākums plkst. 9.00.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada budžetu” izdošanu
 2. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā
 3. Par grozījumiem maksas pakalpojumos komunālās saimniecības jomā
 4. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”
 5. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 6. Par Gulbenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu
 7. Par Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu lietvedības sekretāru amatu likmēm
 8. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Vējiņam
 9. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Bogdanam
 10. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem
 11. Par valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam

 12. Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam

 13. Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam

 14. Par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam

 15. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja vietnieku/metodiķu darba slodžu sadalē no pašvaldības budžeta

 16. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā “Par SIA “Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemā maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr.13, 43.§)

 17. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā

 18. Par SIA “ALBA” iesnieguma izskatīšanu

 19. Par pirmpirkuma tiesībām