Drukāt

Jau pagājuši teju septiņi mēneši, kopš ir uzsākta Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijas 2018.-2024.gadam izstrāde. Ir notikušas vairākas aktivitātes, lai izzinātu vietējo jauniešu idejas, vēlmes un prioritātes turpmākajiem septiņiem gadiem. Viena no tām – jauniešu forums, kas norisinājās 16.decembrī Gulbenes novada jauniešu centrā „Bāze”.

„Forumā kopā aicinājām vietējos jauniešus, lēmumu pieņēmējus un jaunatnes darbiniekus, lai ar metodes "Pasaules kafejnīca" palīdzību apzinātu aktuālos problēmjautājumus un uzklausītu priekšlikumus to risināšanai.  Svarīgi bija saprast pašu jauniešu gatavību iesaistīties tā visa realizācijā. Jaunatnes stratēģijas pamatjomas ir izglītība un apmācība, sociālā iekļaušana, līdzdalība, nodarbinātība un uzņēmējpartība, uzņēmīgums, veselība un labklājība. Forumā noteicām trīs prioritārās jomas. Izkristalizējās, ka tās ir izglītība un apmācība, līdzdalība, kā arī veselība un labklājība,” stāsta Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders.

Diskusijās noskaidrojās:

Šajā reizē tika sniegts arī neliels atskats uz to, kas līdz šim jau ir paveikts. Ir veikta līdzšinējās stratēģijas izvērtēšana un SVID analīze, jaunatnes darbinieku un jauniešu anketēšana, kā arī organizētas diskusijas ar starpnozaru speciālistiem un jauniešiem.

Savukārt nākamie soļi būs rīcības plāna izstrāde un sabiedriskās apspriešanas organizēšana.

2018.gada pavasarī plānots organizēt plašāka mēroga Gulbenes novada jauniešu forumu.

Stratēģijas izstrāde norisināsies līdz 2018. gada 30. aprīlim.

Aktivitātes norisinās projekta „Help!” ietvaros.

help log

Gunta Kalmane,

Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste