28.12.2017. Gulbenes novada domes sēde Ābeļu  ielā 2, Gulbenē. Sākums plkst. 9.00. Domes sēde ir atklātas.

28.12.2017. domes sēdē izskatāmo saistošo noteikumu projekts:

saistošo noteikumu Nr.14 projekts

19_pielikums_budzets_28_12_2017_grozijumi

Darba kārtības projekts

9.00. Izpilddirektores informācija

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis– Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis– Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis– Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis– Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas Attīstības plāna 2017.-2020.gadam saskaņošanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

6.Par Gulbenes Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

7.Par izglītojamo uzņemšanu Gulbenes sākumskolas un Gulbenes 2.vidusskolas 1.klasē 2018./2019.mācību gadā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

8.Par valsts budžeta  mērķdotācijas līdzekļu sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

9.Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

10.Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai

no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

11.Par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

12.Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja vietnieku/metodiķu darba slodžu sadalē no pašvaldības budžeta.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

13.Par amatu savienošanas atļauju.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

14.Par Ērikas Ivanovas atbrīvošanu no K.Valdemāra sākumskolas direktores amata.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

15.Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma trešās redakcijas pilnveidošanu un funkcionālā zonējuma maiņu Gulbenes pilsētā Raiņa ielā 37, Raiņa ielā 30, Baložu ielā 15, Baložu ielā 17 un Liepu ielā 11, un tās nodošanu publiskajai apspriešanai.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20.Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21.Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Tirzas pagasta īpašumā “Jaunstāmeri”.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22.Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23.Par nekustamā īpašuma trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24.Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25.Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27.Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29.Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2018.gadam.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30.Par SIA “Alba” iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31.Par pirmpirkuma tiesībām.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

32.Par Gulbenes novada domes 2017.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada budžetu” izdošanu.

ZIŅO: A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33.Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā.

ZIŅO: A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34.Par grozījumiem maksas pakalpojumos komunālās saimniecības jomā.

ZIŅO: A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35.Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”.

ZIŅO: A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36.Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

ZIŅO: A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37.Par Gulbenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu.

ZIŅO: A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38.Par Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu lietvedības sekretāru amatu likmēm.

ZIŅO: A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39.Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Vējiņam.

ZIŅO: M.Bogdans – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

40.Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Bogdanam.

ZIŅO: A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41.Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem.

ZIŅO: A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā “Par SIA “Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemā maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr.13, 43.§).

ZIŅO: A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: A.Vējiņš - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

44.Par Atzinības raksta piešķiršanu.

ZIŅO: A.Vējiņš- novada domes priekšsēdētājs

45.Par ikgadējā apmaksāta atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Bogdanam.

ZIŅO: A.Vējiņš - novada domes priekšsēdētājs

46.Par Gulbenes novada būvvaldes 2017.gada 14.septembra lēmuma Nr.BV 2.7/17/151 apstrīdēšanu.

ZIŅO: I.Bindre – Administratīvi juridiskās nodaļas  vecākā juriste