2018.gada 17.janvārī plkst.10:00 Gulbenes novada domes 2.stāva zālē (Ābeļu iela 2, Gulbene) norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtības projekts

1. Par īpašuma iegādi.
2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
5. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
7. Par adresēm un nosaukumiem.
8. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes izpilddirektoram.
9. Par projekta “Litenes centra dīķa apkārtnes labiekārtošana, uzstādot bērnu rotaļu laukumu, āra trenažierus un strūklaku centra dīķī” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
10. Par projekta „Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
11. Par projekta „Veselīgas un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu paaudžu iedzīvotājiem Lizumā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
12. Par projekta „Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveide Šķieneru ciemā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
13. Par projekta „Ēdināšanas bloka izveide” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
14. Par projekta „Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vides nodrošināšanai Stāķos” līdzfinansējuma palielināšanu.
15. Par projekta „Multifunkcionāla sporta laukuma izveide Tirzā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
16. Par projekta “DabasZāle Galgauskā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
17. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
18. Par nedzīvojamo telpu nomu.
19. Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona II kārtas būvniecības ieceres tālāko virzību.
20. Par projekta “Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde” pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē „Publisko ūdeņu pārvaldība” un projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu.
21. Par projekta “Pededzes upes krasta nostiprināšana un infrastruktūras sakārtošana” pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu.
22. Par projekta “Gulbenes novada publisko ūdeņu dabas vides uzlabošana” pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu.
23. Par pirkuma līguma atcelšanu.
24. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
25. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra sēdes lēmumā “Par zemes gabalu iznomāšanu” (protokols Nr.16, 11.§, 80.punkts.
26. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma trešās izsoles rezultātu, ceturtās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
28. Par siltumapgādes sistēmas pārbūvi Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes ēkā, kadastra apzīmējums 5094 004 0255 001.
29. Par centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūvi Beļavas pagastā, Gulbenes novadā.
30. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
Informatīvais jautājums.
1. Informācija par novada plānošanas dokumentiem, to izstrādi un nozīmi. (Ziņo: Teritorijas plānotāja Dace Kurša)