18.01.2018. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde, sākums plkst. 9.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par nekustamā īpašuma iegādi
2. Par projekta “Litenes centra dīķa apkārtnes labiekārtošana, uzstādot bērnu rotaļu laukumu, āra trenažierus un strūklaku centra dīķī” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
3. Par projekta „Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
4. Par projekta „Veselīgas un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu paaudžu iedzīvotājiem Lizumā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
5. Par projekta „Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveide Šķieneru ciemā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
6. Par projekta „Ēdināšanas bloka izveide” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
7. Par projekta „Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vides nodrošināšanai Stāķos” līdzfinansējuma palielināšanu
8. Par projekta „Multifunkcionāla sporta laukuma izveide Tirzā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
9. Par projekta “DabasZāle Galgauskā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
10. Par projekta “Pededzes upes krasta nostiprināšana un infrastruktūras sakārtošana” pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu
11. Par projekta “Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde” pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē „Publisko ūdeņu pārvaldība” un projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu
12. Par projekta “Gulbenes novada publisko ūdeņu dabas vides uzlabošana” pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas dzēšanu
14. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
15. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2018.gadā
16. Par amatu savienošanas atļauju
17. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem
18. Par centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūvi Beļavas pagastā, Gulbenes novadā
19. Par siltumapgādes sistēmas pārbūvi Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes ēkā, kadastra apzīmējums 5094 004 0255 001