Drukāt

gerbbmpGulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš ir apstiprinājis 25.01.2018. Gulbenes novada domes sēdes darba kārtības projektu. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, sākums plkst. 9.00. Domes sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par Gulbenes novada domes 2012.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra sēdes lēmuma “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.16, 2.§, 6.punkts) atcelšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7. Par Stāmerienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

8. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 25.janvāra noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

9. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.6 „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

10. Par nekustamā īpašuma iegādi.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs. A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par zemes gabalu iznomāšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par adresēm un nosaukumiem.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes izpilddirektoram.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par projekta “Litenes centra dīķa apkārtnes labiekārtošana, uzstādot bērnu rotaļu laukumu, āra trenažierus un strūklaku centra dīķī” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

19. Par projekta „Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

20. Par projekta „Veselīgas un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu paaudžu iedzīvotājiem Lizumā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

21. Par projekta „Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveide Šķieneru ciemā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

22. Par projekta „Ēdināšanas bloka izveide” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

23. Par projekta „Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vides nodrošināšanai Stāķos” līdzfinansējuma palielināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

24. Par projekta „Multifunkcionāla sporta laukuma izveide Tirzā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

25. Par projekta “DabasZāle Galgauskā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

26. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27. Par nedzīvojamo telpu nomu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona II kārtas būvniecības ieceres tālāko virzību.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29. Par projekta “Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde” pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē „Publisko ūdeņu pārvaldība” un projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

30. Par projekta “Pededzes upes krasta nostiprināšana un infrastruktūras sakārtošana” pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31. Par projekta “Gulbenes novada publisko ūdeņu dabas vides uzlabošana” pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

32. Par pirkuma līguma atcelšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

33. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

34. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra sēdes lēmumā “Par zemes gabalu iznomāšanu” (protokols Nr.16, 11.§, 80.punkts).
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

35. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

36. Par nekustamā īpašuma trešās izsoles rezultātu, ceturtās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

37. Par siltumapgādes sistēmas pārbūvi Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes ēkā, kadastra apzīmējums 5094 004 0255 001.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38. Par centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūvi Beļavas pagastā, Gulbenes novadā.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

40. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas dzēšanu.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2018.gadā.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43. Par amatu savienošanas atļauju.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

44. Par K.Valdemāra sākumskolas direktora iecelšanu amatā.
ZIŅO: M.Bogdans– novada domes priekšsēdētāja vietnieks

45. Par 2018.gada 25.janvāra noteikumu Nr.2 “Nolikums par Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Vējiņš – novada domes priekšsēdētājs