Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde 30.01.2018. Ābeļu ielā 2, Gulbenē. Sākums plkst. 16.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu
2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Infrastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā” īstenošanai
3. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai
5. Par apbūves tiesību piešķiršanu uz zemes gabala Miera iela 12, Gulbene, kadastra numurs 5001 009 0235, daļu
6. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem
7. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem
8. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu projektā Nr.9.2.2.1/15/I/003 “Vidzeme iekļauj”