gerbbmpGulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš apstiprinājis 02.02.2018. domes sēdes darba kārtības projektu. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, Gulbenē, sākums plkst. 9.00. Domes sēdes ir atklātas.

Saistošo noteikumu projekti

Darba kārtības projekts

1. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs, L.Reinsone – Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja

2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Infrastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā” īstenošanai.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs, D.Krēsliņa - Finanšu un ekonomikas nodaļas finanšu ekonomiste

3. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs, D.Krēsliņa - Finanšu un ekonomikas nodaļas finanšu ekonomiste

4. Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs, I.Bindre – Administratīvi juridiskās nodaļas vecākā juriste

5. Par apbūves tiesību piešķiršanu uz zemes gabala Miera iela 12, Gulbene, kadastra numurs 5001 009 0235, daļu.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs, G.Āboliņš – Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs

6. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs, G.Švika – novada domes izpilddirektore

7. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu projektā Nr.9.2.2.1/15/I/003 “Vidzeme iekļauj”.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs, J.Antaņevičs – Sociālā dienesta vadītājs