14.02.2018. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde, sākums plkst. 15.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par Druvienas sākumskolas likvidāciju;
2. Par Litenes sākumskolas likvidāciju;
3. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr._____ “Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” apstiprināšanu;
4. Par grozījumu Gulbenes novada domes Sporta komisijas nolikumā;
5. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” izveidošanu, Gulbenes novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes kultūras centrs” likvidāciju;
6. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.