14.02.2018. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde, sākums plkst. 10.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par adresēm un nosaukumiem.
2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
5. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
6. Par nosacītās cenas apstiprināšanu.
7. Par servitūta ceļa noteikšanu.
8. Par kustamās mantas pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
9. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un apvienošanu.
10. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienības “Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks”” izveidi.
11. Par nedzīvojamo telpu nomu.
12. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
13. Par jauna apkures katla iegādi un uzstādīšanu Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēkā.
14. Par projekta “Ceļa posma Elstu pienotava – Dzidrumi – Medņi – Odzenieši, Daukstu pagastā un ceļa posma Stari – Blektes – Audīle, Daukstu pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu.
15. Par jauna apkures katla iegādi un uzstādīšanu Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā.
16. Par projekta “Ceļa posma Gāršnieki – Aizsili, Beļavas pagastā un ceļa posma Spalvas – Strautiņi, Beļavas pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu.
17. Par projekta “Ceļa posma Aizvēji – Zvirgzdiņi, Druvienas pagastā un ceļa posma Ražotāji – Grūšļi – Censoņi – Kalniņi, Lizuma pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu.
18. Par projekta “Ceļa posma Vīkšņi – Atvases – Voldemāri, Stradu pagastā, ceļa posma Stradu skola – Antani, Stradu pagastā un ceļa posma Rēzeknes ceļš – Jūdzkalni, Stradu pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu.
19. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
20. Par projekta “Effective learning” (“Efektīva mācīšanās”) atbalstīšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā.
21. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Kaudzītes”, kadastra numurs 5068 006 0195, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5068 006 0195.
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
23. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma iegādi.
25. Par projekta “Vides stāvokļa uzlabošana Dzirnavu ezerā un tā apkārtnē” pieteikuma iesniegšanu.
26. Par nekustamā īpašuma trešās izsoles rezultātu, ceturtās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
28. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma un Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.__ “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu.
29. Par platības precizēšanu.
30. Par nedzīvojamo telpu nomu no valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”.