15.02.2018. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde, sākums plkst. 9.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā” izdošanu
2. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” izveidošanu, Gulbenes novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes kultūras centrs” likvidāciju
3. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā
4. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr._____ “Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” apstiprināšanu
5. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 ”Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§)
6. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kalēju ielas pārbūve” īstenošanai
7. Par jauna apkures katla iegādi un uzstādīšanu Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēkā
8. Par jauna apkures katla iegādi un uzstādīšanu Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā
9. Par projekta “Ceļa posma Elstu pienotava – Dzidrumi – Medņi – Odzenieši, Daukstu pagastā un ceļa posma Stari – Blektes – Audīle, Daukstu pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu
10. Par projekta “Ceļa posma Gāršnieki – Aizsili, Beļavas pagastā un ceļa posma Spalvas – Strautiņi, Beļavas pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu
11. Par projekta “Ceļa posma Aizvēji – Zvirgzdiņi, Druvienas pagastā un ceļa posma Ražotāji – Grūšļi – Censoņi – Kalniņi, Lizuma pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu
12. Par projekta “Ceļa posma Vīkšņi – Atvases – Voldemāri, Stradu pagastā, ceļa posma Stradu skola – Antani, Stradu pagastā un ceļa posma Rēzeknes ceļš – Jūdzkalni, Stradu pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu
13. Par projekta “Effective learning” (“Efektīva mācīšanās”) atbalstīšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā
14. Par projekta “Vides stāvokļa uzlabošana Dzirnavu ezerā un tā apkārtnē” pieteikuma iesniegšanu
15. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu
16. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas dzēšanu
18. Par grozījumiem 2018.gada 2.februāra Gulbenes novada domes lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem” (protokols Nr.2, 6.§)
19. Par priekšlikumu izstrādi Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvalžu darbības optimizācijai