gerbbmpGulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš ir apstiprinājis 22.02.2018. domes sēdes projektu. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, Gulbenē, sākums plkst. 9.00. Novada domes sēdes ir atklātas.

Dokumenti saistošo noteikumu projektiem

Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 „ Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā”

 

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā” izdošanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

8. Par Druvienas sākumskolas likvidāciju
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

9. Par Litenes sākumskolas likvidāciju
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

10. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr.7 “Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

11. Par grozījumu Gulbenes novada domes Sporta komisijas nolikumā
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

12. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” izveidošanu, Gulbenes novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes kultūras centrs” likvidāciju.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

13. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

14. Par adresēm un nosaukumiem.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par zemes gabalu iznomāšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par servitūta ceļa noteikšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21. Par kustamās mantas pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un apvienošanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienības “Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks”” izveidi.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par nedzīvojamo telpu nomu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par jauna apkures katla iegādi un uzstādīšanu Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēkā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

27. Par jauna apkures katla iegādi un uzstādīšanu Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

28. Par projekta “Ceļa posma Elstu pienotava – Dzidrumi – Medņi – Odzenieši, Daukstu pagastā un ceļa posma Stari – Blektes – Audīle, Daukstu pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

29. Par projekta “Ceļa posma Gāršnieki – Aizsili, Beļavas pagastā un ceļa posma Spalvas – Strautiņi, Beļavas pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

30. Par projekta “Ceļa posma Aizvēji – Zvirgzdiņi, Druvienas pagastā un ceļa posma Ražotāji – Grūšļi – Censoņi – Kalniņi, Lizuma pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31. Par projekta “Ceļa posma Vīkšņi – Atvases – Voldemāri, Stradu pagastā, ceļa posma Stradu skola – Antani, Stradu pagastā un ceļa posma Rēzeknes ceļš – Jūdzkalni, Stradu pagastā pārbūve” pieteikuma iesniegšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

32. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs,

33. Par projekta “Effective learning” (“Efektīva mācīšanās”) atbalstīšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Kaudzītes”, kadastra numurs 5068 006 0195, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5068 006 0195.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs,

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs,

36. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs,

37. Par nekustamā īpašuma iegādi.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs,

38. Par projekta “Vides stāvokļa uzlabošana Dzirnavu dīķī un tā apkārtnē” pieteikuma iesniegšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39. Par nekustamā īpašuma trešās izsoles rezultātu, ceturtās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs,

40. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs,

41. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma un Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs,

42. Par platības precizēšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs,

43. Par nedzīvojamo telpu nomu no valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs,

44. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 ”Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§).
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

45. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kalēju ielas pārbūve” īstenošanai.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

46. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

47. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas dzēšanu.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

48. Par grozījumiem 2018.gada 2.februāra Gulbenes novada domes lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem” (protokols Nr.2, 6.§).
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

49. Par priekšlikumu izstrādi Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvalžu darbības optimizācijai.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

50. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beļavas pagastā” izmaksu un līdzfinansējuma summas precizēšanu.
ZIŅO: J.Barinskis – Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

51. Par Gulbenes novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu.
ZIŅO: S.Sīmanis – Administratīvi juridiskās nodaļas jurists

52. Par ikgadējā apmaksāta atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Bogdanam.
ZIŅO: A.Vējiņš – novada domes priekšsēdētājs

53. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu projektā Nr.9.2.2.1/15/I/003 “Vidzeme iekļauj”.
ZIŅO: J.Antaņevičs – Sociālā dienesta vadītājs