21.03.2018. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde, sākums plkst. 10.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
5. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
6. Par izmaiņām Vides aizsardzības jautājumu komisijas sastāvā.
7. Par specializētā tūrisma transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu.
8. Par projekta “Ready, steady, go” (Uzmanību, gatavību, starts!) priekšfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ Eiropas brīvprātīgā darba programmā.
9. Par nedzīvojamo telpu nomu.
10. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
11. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
13. Par dalību projektā „DigiDEE: Digitalization for District Heating and Energy Efficiency in the Baltic Sea Region”.
14. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
15. Par adresēm un nosaukumiem.
16. Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISE 315, atsavināšanu.
17. Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu “ALBA”.
18. Par pašvaldības mantas nodošanu nomā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALBA”.
19. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”.
20. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
21. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
22. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
23. Par servitūta ceļa noteikšanu.
24. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”.
25. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
26. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
27. Par projekta „Mauriņu meža ekosistēmas noturības uzlabošana Lejasciema pagastā” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
28. Par Valsts ieņēmumu dienesta iesnieguma izskatīšanu.