22.03.2018. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde, sākums plkst. 9.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā
2. Par pašvaldības mantas nodošanu nomā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALBA”
3. Par Pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes nami”
4. Par personu uzturēšanās maksas apstiprināšanu Gulbenes novada sociālās aprūpes iestādēs
5. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§)
6. Par dalību projektā „DigiDEE: Digitalization for District Heating and Energy Efficiency in the Baltic Sea Region” (DigiDEE: Centralizētas apkures sistēmas digitalizācija un energoefektivitāte Baltijas jūras reģionā)
7. Par projekta “Ready, steady, go” (Uzmanību, gatavību, starts!) priekšfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ Eiropas brīvprātīgā darba programmā
8. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”
9. Par projekta „Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” līdzfinansējuma palielināšanu
10. Par finansējuma palielināšanu projektam “Dārza pērles”
11. Par aizņēmuma ņemšanu automašīnas iegādei
12. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beļavas pagastā” īstenošanai
13. Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISE 315, atsavināšanu
14. Par izmaiņām Vides aizsardzības jautājumu komisijas sastāvā
15. Par amatu savienošanas atļauju
16. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 29.marta noteikumu Nr.___ “Gulbenes novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” izdošanu
17. Par papildus finansējuma nodrošināšanu projektā „Gaismas ceļš caur gadsimtiem”
18. Par projekta „Mauriņu meža ekosistēmas noturības uzlabošana Lejasciema pagastā” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
19. Par līdzdalību biedrības “Nigestes amatniecības nams” projektā “Simtgades bērni”