gerbbmpGulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš ir apstiprinājis 29.03.2018. domes sēdes projektu. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, Gulbenē, sākums plkst. 9.00. Novada domes sēdes ir atklātas.

 Darba kārtības projekts

9.00 Izpilddirektores informācija

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par Gulbenes novada domes 2017.gada 28.decembra lēmuma “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” atcelšanu (protokols Nr.17, 2.§, 7.punkts).

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6.Par personu uzturēšanās maksas un ēdināšanas maksas apstiprināšanu Gulbenes novada sociālās aprūpes iestādēs.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7.Par Gulbenes novada domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejas priekšsēdētājs

8.Par Gulbenes novada jaunatnes politikas plāna 2018.-2024.gadam izstrādi.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejas priekšsēdētājs

9.Par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2018.-2022.gadam izstrādi.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejas priekšsēdētājs

10.Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14.Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15.Par izmaiņām Vides aizsardzības jautājumu komisijas sastāvā.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

16.Par specializētā tūrisma transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17.Par projekta “Ready, steady, go” (Uzmanību, gatavību, starts!) priekšfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ Eiropas brīvprātīgā darba programmā.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

18.Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22.Par dalību projektā „DigiDEE: Digitalization for District Heating and Energy Efficiency in the Baltic Sea Region” (DigiDEE: Centralizētas apkures sistēmas digitalizācija un energoefektivitāte Baltijas jūras reģionā).

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

23.Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24.Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25.Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISE 315, atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

26.Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu “ALBA”.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27.Par pašvaldības mantas nodošanu nomā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALBA”.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

28.Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes nami”.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29.Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30.Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31.Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32.Par servitūta ceļa noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

33.Par Pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes nami”.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

35.Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

36.Par projekta „Mauriņu meža ekosistēmas noturības uzlabošana Lejasciema pagastā” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37.Par Valsts ieņēmumu dienesta iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

38.Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§).

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40.Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41.Par projekta „Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” līdzfinansējuma palielināšanu.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42.Par finansējuma palielināšanu projektam “Dārza pērles”.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43.Par aizņēmuma ņemšanu automašīnas iegādei.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

44.Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beļavas pagastā” īstenošanai.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

45.Par amatu savienošanas atļauju.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

46.Par Gulbenes novada domes 2018.gada 29.marta noteikumu Nr.___ “Gulbenes novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” izdošanu.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

47.Par papildus finansējuma nodrošināšanu projektā „Gaismas ceļš caur gadsimtiem”.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

48.Par līdzdalību biedrības “Nigestes amatniecības nams” projektā “Simtgades bērni”.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

49.Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” īstenošanai.

ZIŅO: D.Krēsliņa – Finanšu un ekonomikas nodaļas finanšu ekonomiste

50.Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.

ZIŅO: S.Puisāne – Īpašumu pārraudzības nodaļas  galvenā zemes lietu speciāliste

51.Par projekta pieteikuma iesniegšanu konkursam “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: J.Barinskis- Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

52.Par Andra Vējiņa atbrīvošanu no ieņemamā amata.

ZIŅO: M.Bogdans – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

53.Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

ZIŅO: M.Bogdans – novada domes priekšsēdētāja vietnieks