gerbbmpGulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs apstiprinājis 05.04.2018. ārkārtas domes sēdes darba kārtību. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, Gulbenē, sākums plkst. 10.00.


Darba kārtība

1. Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss”.
ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs


2. Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu Gulbenes novada sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami”.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks


3. Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Alba”.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks


4. Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes-Alūksnes bānītis”.
ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs


5. Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes”.
ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs


6. Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks


7. Par pārstāvja deleģēšanu biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks


8. Par Gulbenes novada domes pārstāvja izvirzīšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks


9. Par amatpersonu pilnvarojumu.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks


10. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā “Par Gulbenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu”(prot.Nr.17, 37.§)
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks


11. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks


12. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs


13. Par dalību projektā „CityBIO: Smart and Sustainable Use for City Biomass in the Baltic Sea Region” .
ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs


14. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
ZIŅO: D.Kurša – novada domes teritorijas plānotāja