18.04.2018. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde, sākums plkst. 10.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam investīciju plāna 2017.gadam grozījumiem.
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 6. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes, Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes, Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes un Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu SIA “Gulbenes nami”.
 7. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes un Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu SIA “Gulbenes nami”.
 8. Par pārskata “Pārskats par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017.gadam ieviešanas gaitu 2014.-2017.gadā” apstiprināšanu.
 9. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 30.marta lēmumā “Par Gulbenes novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam  izstrādes uzsākšanu”.
 10. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 11. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 12. Par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes Evaņģēliski luteriskās draudzes dalībai Rietumu bankas labdarības fonda izsludinātajā projektu konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”.
 13. Par komandējumu uz Temu (Dānija).
 14. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā ”Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes izpilddirektoram” (protokols Nr.1, 17.§).
 15. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 16. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 17. Par zemes robežu shēmu apstiprināšanu.