19.04.2018. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde, sākums plkst. 9.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

1. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.__“Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
2. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Gulbenes novada pašvaldībā”” izdošanu
3. Par iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
4. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kļavkalnu ielas posmā no Kalna ielas līdz Saules ielai un Pļavu ielas atjaunošana ” īstenošanai
5. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Aizvēji – Zvirgzdiņi Druvienas pagastā un ceļa posma Ražotāji –Grūšļi – Censoņi – Kalniņi Lizuma pagastā” pārbūve īstenošanai
6. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Elstu pienotava – Dzidrumi – Medņi – Odzenieši Daukstu pagastā un ceļa posma Stari – Blektes – Audīle Dausktu pagastā ” pārbūve īstenošanai
7. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Gāršnieki – Aizsili Beļavas pagastā un ceļa posma Spalvas – Strautiņi Beļavas pagastā” pārbūve īstenošanai
8. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Vīkšņi – Atvases – Voldemāri Stradu pagastā, ceļa posma Stradu skola – Antani – Stradu pagastā un ceļa posma Rēzeknes ceļš – Jūdzkalni Stradu pagastā” pārbūve īstenošanai
9. Par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes Evaņģēliski luteriskās draudzes dalībai Rietumu bankas labdarības fonda izsludinātajā projektu konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”
10. Par Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Go Outside” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”
11. Par maksas pakalpojumu par Gulbenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma izstāžu apmeklējumiem apstiprināšanu
12. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
14. Par Gulbenes novada jaunatnes politikas plāna 2018.-2024.gadam apstiprināšanu
15. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos Nr.11 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
16. Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un vadītāja vietnieku/metodiķu darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta
17. Par grozījumiem 2018.gada 2.februāra Gulbenes novada domes lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem” (protokols Nr.2, 6.§)
18. Par komandējumu uz Temu (Dānija)