Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs ir apstiprinājis 26.04.2018. domes sēdes darba kārtības projektu. Sēde notiek Gulbenē, Ābeļu ielā 2, sākums plkst. 9.00. Domes sēdes ir atklātas.

Saistošo noteikumu projekti:

SN_NR.4_projekts.docx

SN_Nr.5_projekts.docx

SN_NR.7_projekts.docx

SN_Nr6_projekts.docx

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
6. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4 “Par Gulbenes novada domes 2012.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.20 “Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
7. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījums Gulbenes novada domes 2015.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Gulbenes novada pašvaldībā”” izdošanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
8.Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos Nr.11 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
9. Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un vadītāja vietnieku/metodiķu darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
10. Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam izstrādi.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
11. Par Gulbenes novada jaunatnes politikas plāna 2018.-2024.gadam apstiprināšanu
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
12. Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam investīciju plāna 2017.gadam grozījumiem.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
15. Par zemes gabalu iznomāšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
16. Par nedzīvojamo telpu nomu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
17. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes, Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes, Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes un Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu SIA “Gulbenes nami”.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
18. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes un Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu SIA “Gulbenes nami”.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
19. Par pārskata “Pārskats par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017.gadam ieviešanas gaitu 2014.-2017.gadā” apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
20. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 30.marta lēmumā “Par Gulbenes novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu”.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
21. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
22. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
23. Par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes Evaņģēliski luteriskās draudzes dalībai Rietumu bankas labdarības fonda izsludinātajā projektu konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
24. Par komandējumu uz Temu (Dānija).
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
25. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā ”Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes izpilddirektoram” (protokols Nr.1, 17.§).
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
26. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
27. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
28. Par zemes robežu shēmu apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
29. Par adresēm un nosaukumiem.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
30. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
31. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
32. Par nedzīvojamo telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
33. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
34. Par Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nosaukuma maiņu .
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
35. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kļavkalnu ielas posmā no Kalna ielas līdz Saules ielai un Pļavu ielas atjaunošana ” īstenošanai.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
36. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Aizvēji – Zvirgzdiņi Druvienas pagastā un ceļa posma Ražotāji –Grūšļi – Censoņi – Kalniņi Lizuma pagastā” pārbūve īstenošanai.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
37. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Elstu pienotava – Dzidrumi – Medņi – Odzenieši Daukstu pagastā un ceļa posma Stari – Blektes – Audīle Daukstu pagastā ” pārbūve īstenošanai.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
38. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Gāršnieki – Aizsili Beļavas pagastā un ceļa posma Spalvas – Strautiņi Beļavas pagastā” pārbūve īstenošanai.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
39. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Vīkšņi – Atvases – Voldemāri Stradu pagastā, ceļa posma Stradu skola – Antani – Stradu pagastā un ceļa posma Rēzeknes ceļš – Jūdzkalni Stradu pagastā” pārbūve īstenošanai.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
40. Par Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Go Outside” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
41. Par maksas pakalpojumu par Gulbenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma izstāžu apmeklējumiem apstiprināšanu .
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
42. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
43. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
44. Par grozījumiem 2018.gada 2.februāra Gulbenes novada domes lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem” (protokols Nr.2, 6.§).
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
45. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada muzeju maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 42.§).
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
46. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumu Nr. 9 „Par Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
47. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu
ZIŅO: S.Sīmanis – Administratīvi juridiskās nodaļas jurists
48. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu un medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.
ZIŅO: S.Sīmanis – Administratīvi juridiskās nodaļas jurists
49. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījums Gulbenes novada 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums” apstiprināšanu
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
50. Par grozījumiem Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes nolikumā.
ZIŅO: I.Bindre – Administratīvi juridiskās nodaļas vecākā juriste
51. Par Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs
52. Par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu Dzīvnieku aizsardzības biedrība „Ķepaiņu draugu klubs”.
ZIŅO: L.Reinsone – Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja
53. Par izmaiņām Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā
ZIŅO: V.Kravale - Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja