27.04.2018. plkst.8.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē, domes priekšsēdētājs N.Audzišs sasauc ārkārtas domes sēdi.

Darba kārtība

1. Par SIA “ALBA” dalībniekiem piederošo kapitāla daļu iegādi
ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

2. Par aizņēmuma ņemšanu SIA “ALBA” dalībniekiem piederošo kapitāla daļu iegādei
ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs