08.05.2018. plkst.16.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē, notiks Gulbenes novada domes sēde.

Darba kārtība

1. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība

un būvdarbi Rankas arodskolas telpu atjaunošanai Rankas pamatskolas vajadzībām”

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs