2018.gada 23.maijā plkst.10.00 Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komiteju sēdes ir atklātas un tās drīkst apmeklēt ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 8. Par kustamās mantas pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 9. Par kustamās mantas pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 13. Par Gulbenes novada domes 2018.gada __._____ saistošo noteikumi  Nr. ….. “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Gulbenes novada pašvaldības teritorijā” izdošanu.
 14. Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona II kārtas būvniecības ieceres tālāko virzību.
 15. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 16. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 17. Par ēkas nojaukšanu.

Informatīvais jautājums:

Prezentācija  "Gulbenes pilsētas apzaļumošanas/ labiekārtošanas koncepcija. Sadarbība ar pagastu pārvaldēm" (Ziņo L.Šmite-Ūdre)