2018.gada 24.maijā plkst.9.00 Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komiteju sēdes ir atklātas un tās drīkst apmeklēt ikviens interesents. 

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu
 2. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” izdošanu
 3. Par Gulbenes novada domes 2018.gada __._____ saistošo noteikumi  Nr. ….. “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Gulbenes novada pašvaldības teritorijā” izdošanu
 4. Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona II kārtas būvniecības ieceres tālāko virzību
 5. Par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Sporta klubs „Lejasciems””
 6. Par projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Dēms”
 7. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§)
 8. Par Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
 9. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu
 10. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 11. Par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2018 - 2022. gadam apstiprināšanu