31.05.2018. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē, notiks Gulbenes novada domes sēde.

Saistošo noteikumu projekti

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Gulbenes novada pašvaldības teritorijā

Par Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu

Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”

Pielikums_budžeta grozījumi

Darba kārtība

9.00 Izpilddirektores informācija

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6.Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7.Par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2018.-2022.gadam apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības,kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

8.Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

9.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

10.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12.Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13.Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par kustamās mantas pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par kustamās mantas pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par Gulbenes novada domes 2018.gada  31.maija saistošo noteikumu  Nr. 8  “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Gulbenes novada pašvaldības teritorijā” izdošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

21. Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona II kārtas būvniecības ieceres tālāko virzību.

A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

22. Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25. Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par apbūves tiesības piešķiršanu un izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu un Gulbenes novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu pilnveidošanai.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29. Par Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

30. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” izdošanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31. Par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Sporta klubs „Lejasciems””.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

32. Par projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu biedrībai „Dēms”.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§).

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34. Par Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā”.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37. Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

38. Par 10.klases atvēršanu Lizuma un Lejasciema vidusskolās 2018./2019.mācību gadā.

ZIŅO: a.Šķēls, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs