2018.gada 20.jūnijā plkst.10.00 Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komiteju sēdes ir atklātas un tās drīkst apmeklēt ikviens interesents. 

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 3. Par zemes vienības platības precizēšanu.
 4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 8. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 9. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 11. Par atļauju zemes gabala daļu nodot apakšnomā.
 12. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 13. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 14. Par Druvienas pagasta pārvaldes struktūrvienību izveidošanu.

Informatīvais jautājums:

Par lietusūdens novadīšanas sistēmas izpēti Gulbene pilsētā (Ziņo J.Krastiņš)