Drukāt

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALBA” (turpmāk - uzņēmums) informē, ka sākot no 2018.gada jūlija, tiek mainīta kārtība, kādā aprēķina dzīvojamā mājā konstatēto ūdens patēriņa starpību. Turpmāk visā dzīvojamā mājā konstatētā ūdens patēriņa starpība, tiks sadalīta atbilstoši dzīvojamajā mājā esošajam atsevišķo dzīvokļu īpašumu skaitam.

            Izskaidrojam, ka saskaņā ar 2008.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 19.punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

            Saskaņā ar 2011.gada 1.janvāra Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta trešo daļu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam. Līdz ar to minēto aprēķinu veikšanas kārtība ir piemērojama līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vienosies par citu saņemto pakalpojumu apmaksas kārtību, t.sk., ūdens patēriņa starpību sadali.

            Uzņēmums atgādina, ka ūdens patēriņa skaitītāju īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks) nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju atbilstoši 2007. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumu nr. 40 Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts 4.4. punktā noteiktajā kārtībā (verificēšanas periodiskums ūdens patēriņa skaitītājiem noteikumos noteikts ne retāk kā reizi četros gados).