2018.gada 28..jūnijā plkst.9.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada dome sēde.

Darba kārtība

9.00 Izpilddirektores informācija

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par pilnvarojumu veikt Gulbenes novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par Sveķu internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7. Par Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

8. Par Stāķu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

9. Par Gulbenes 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

10. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu nolikumos.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

11. Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedrības līdzdalības organizēšanai.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

12. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par zemes vienības platības precizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22. Par atļauju zemes gabala daļu nodot apakšnomā.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27. Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

29. Par Druvienas pagasta pārvaldes struktūrvienību izveidošanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs,  N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

30. Par Druvienas sākumskolas maksas pakalpojumiem.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

31. Par Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

32. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

33. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

34. Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

35. Par SIA “Gulbenes nami” sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

36. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projektā „Sound of youth” (“Jauniešu balss”) .

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

37. Par pabalsta piešķiršanu Aldim Stradam.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

38. Par nekustamā īpašuma iegādi.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs,  N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

39. Par dabas resursu rezerves fonda līdzekļu izlietojumu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

40. Par priekšlikumu vēlēšanu iecirkņa adreses maiņai.

ZIŅO: L.Reinsone – Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

41. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.2 “Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”.

ZIŅO: G.Ciglis – Vides aizsardzības jautājumu komisijas priekšsēdētājs