Darba kārtība

 1. Par izmaiņām tūrisma komisijas sastāvā.
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 3. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 5. Par platības precizēšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 7. Par Valsts nekustamo īpašumu iesnieguma izskatīšanu.
 8. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 9. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam apstiprināšanu.
 10. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma 5.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 11. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu un medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.
 12. Par struktūrvienību izveidošanu Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē.
 13. Par dalību Interreg Europe programmas projektā “Cult-CreaTE”.
 14. Par dalību Interreg Europe programmas projektā “DESTI-SMART”.
 15. Par dalību nekustamā īpašuma izsolē.
 16. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 19. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 5.jūnija saistošo noteikumu Nr.10 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Gulbenes novada pašvaldības teritorijā” precizēšanu.