Gerbonis mazsDarba kārtība

1.Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.__ “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu

2.Par struktūrvienību izveidošanu Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē

3.Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanai

4.Par nedzīvojamo telpu nomu

5.Par dalību nekustamā īpašuma izsolē

6.Par dalību Interreg Europe programmas projektā “Cult-CreaTE” (Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā)

7.Par dalību Interreg Europe programmas projektā “DESTI-SMART” (Efektīva, ilgtspējīga tūrisma nodrošināšana ar transporta inovācijām ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni: ilgtspējīga mobilitāte, pieejamība un atbildīga ceļošana)

8.Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta Nr.9.2.2.1/15/I/003 “Vidzeme iekļauj” īstenošanai

9.Par Gulbenes sākumskolas maksas pakalpojumiem

10.Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

11.Par grozījumiem Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā

12.Par izmaiņām Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā

13.Par izmaiņām Gulbenes novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā

14.Par konfiscētās mantas vērtības atlīdzināšanu nepamatoti represēto personu mantiniekiem

15.Par projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Lizuma muižas pils kāpņu (margu) restaurācija” līdzfinansējuma nodrošināšanu

16.Par projekta „Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes” priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes sākumskolai

17.Par projekta „Radām prieku!” priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes sākumskolai