Gerbonis mazsDarba kārtības projekts (sākums plkst. 9.00)

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
4. Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
5. Par Velgas Černoglazovas atbrīvošanu no Druvienas sākumskolas direktores amata.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
6. Par Elitas Trupavnieces atbrīvošanu no Litenes sākumskolas direktores amata.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
7. Par izmaiņām Tūrisma komisijas sastāvā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
9. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
11. Par platības precizēšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
12. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
13. Par valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” iesnieguma izskatīšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
14. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
15. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu un medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
16. Par struktūrvienības izveidošanu Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
17. Par dalību Interreg Europe programmas projektā “Cult-CreaTE” (Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā).
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
18. Par dalību Interreg Europe programmas projektā “DESTI-SMART” (Efektīva, ilgtspējīga tūrisma nodrošināšana ar transporta inovācijām ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni: ilgtspējīga mobilitāte, pieejamība un atbildīga ceļošana).
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
19. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
20. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
22. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 5.jūnija saistošo noteikumu Nr.10 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Gulbenes novada pašvaldības teritorijā” precizēšanu. Pielikums_projekts_Sn
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
23. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.11 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu. Pielikums_projekts_SN
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
24. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanai.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
25. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta Nr.9.2.2.1/15/I/003 “Vidzeme iekļauj” īstenošanai.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
26. Par Gulbenes sākumskolas maksas pakalpojumiem.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
27. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
28. Par grozījumiem Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
29. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
30. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
31. Par konfiscētās mantas vērtības atlīdzināšanu nepamatoti represēto personu mantiniekiem.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
32. Par projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Lizuma muižas pils kāpņu (margu) restaurācija” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
33. Par projekta „Interaktīva Gulbenes sākumskolas vide un mācību metodes” priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes sākumskolai.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
34. Par projekta „Radām prieku!” priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes sākumskolai.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
35. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS „Latvijas valsts ceļi” un līguma izpildes finansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: J.Barinskis – novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs
36.Par projekta iesniegšanu Satiksmes ministrijai un finansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs