Gerbonis mazsGulbenes novada dome 2018.gada 26.jūlijā pieņēma lēmumu par Gulbenes novada attīstības programma 2018.-2024.gadam apstiprināšanu.

Gulbenes novada attīstības programma 2018.-2024.gadam sastāv no trīs sējumiem:

I.sējums

1.daļa - Pašreizējās situācijas raksturojumu un analīzi

2.daļa - Stratēģisko daļu

3.daļa - Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtību

II.sējums

Rīcības plāns 2018.-2020.gadam

III.sējums

Investīciju plāns 2018.-2020.gadam

Ar “Gulbenes novada attīstības programma 2018.-2024.gadam” drukas versiju var iepazīties Gulbenes novada pašvaldībā 326. kabinetā, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, administrācijas darba laikā, Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā http://www.gulbene.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”, kā https://geolatvija.lv.