2015.gada 30.jūlija Gulbenes novada domes sēdē tika skatīti 47 darba kārtības jautājumi.

  • Vairāki no domes sēdē izskatītajiem bija dzīvokļu jautājumi – par personu reģistrēšanu un izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu reģistra, par dzīvojamās telpas izīrēšanu, par īres līguma pagarināšanu, par īres maksu.
  • Atbalstīts Latvijas Pašvaldību savienības aicinājums sniegt humāno palīdzību Ukrainai. Dome lēma piešķirt līdzekļus EUR 500,00 apmērā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” humānās palīdzības sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm.
  • Apstiprināta Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība.
  • Nolemts piešķirt papildu finansējumu Gulbenes vēsturiskā centra attīstības stratēģijas izstrādei – EUR 557,40 eksperta–konsultanta piesaistei.

  • Ar privātpersonu nolemts slēgt līgumu par medību tiesību nomu.

Izmaiņas iestāžu nolikumos

Mainīts Tirzas sociālā un veselības aprūpes nama “Doktorāts” nosaukums, tagad tas būs “Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs „Tirza””, veiktas izmaiņas arī šīs iestādes nolikumā.

Veikti grozījumi Gulbenes novada sociālā dienesta nolikumā. Turpmāk Sociālo pakalpojumu nodaļa metodoloģiski vadīs Gulbenes novada Litenes bērnu patversmi „Brīnumi”, Gulbenes novada sociālās aprūpes centru „Tirza” un Gulbenes novada sociālās aprūpes centru „Siltais”.

Pieņemti lēmumi par maksas pakalpojumiem:

  • ēdināšanas maksa vispārējās izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība;
  • virtuves telpu un inventāra noma Stāmerienas pamatskolā.

Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam

Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona 2013.gada 19.novembra atzinumu Gulbenes novada dome ir novērsusi norādītās nepilnības:

1)            noteikti novada nozīmes centri Gulbenes novadā: Lizums, Lejasciems un Jaungulbene, bet Ranka, Litene un Vecstāmeriena kā potenciālie novada nozīmes attīstības centri;

2)            nodaļa „Gulbenes novada esošā un vēlamā funkcionālās ietekmes zona un funkcionālās saites” papildināta ar informāciju par starptautisko sadarbību;

3)            terminos dots industriālo zonu skaidrojums;

4)            pielikumā pievienota tabula ar novada nozīmes apdzīvojuma centru pašreizējo pakalpojumu grozu jeb potenciālu.

Nolemts apstiprināt Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam gala redakcijas projektu un iesniegt to Vidzemes plānošanas reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai.

Nekustamais īpašums

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu, vienā gadījumā dome lēma neatbalstīt iesniegumā pausto lūgumu atsavināt īpašumu Brīvības ielā; trīs iesniegumos paustais lūgums atsavināt domei piederošo īpašumu tika atbalstīts.

Nolemts neiznomāt nekustamā īpašuma “Akācijas” (Lizumā) nedzīvojamās telpas.

Pieņemts lēmums par zemes gabalu iznomāšanu Beļavas pagastā, Litenes pagastā, Stradu pagastā, Daukstu pagastā, Jaungulbenes pagastā, Stāmerienas pagastā, Gulbenē.

Izskatot personu iesniegumus, dota atļauja sadalīt nekustamos īpašumus.

Līdz 2024.gada 31.decembrims Gulbenes sporta centram nodota bezatlīdzības lietošanā sporta zāle un tās palīgēka Vidus ielā 7.

Izskatot personas iesniegumu, dome nolemj neiegādāties nekustamo īpašumu “Aptiekas” Druvienas pagastā.

Atcelts 30.10.2014. domes lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.

Apstiprināti īpašuma Dzelzceļa ielā 10, Gulbene, izsoles rezultāti.

Izbeigti divi zemes nomas līgumi Beļavas pagastā.

Pieņemti lēmumi saistībā ar adresēm un nosaukumiem.

Atbalstīti divi lūgumi mainīt zemes gabala lietošanas mērķi.

Apstiprināti vairāki zemes ierīcības projekti.

Atbalsts rekonstrukcijai un atjaunošanai

Nolemts atbalstīt Tirzas pagasta pārvaldes ieceri izbūvēt siltumtrasi no ēkas “Tirzas pamatskola” uz ēku “Skoliņa”.

Nolemts atbalstīt Gulbenes pilsētas pārvaldes ieceri izbūvēt granulu apkures katlu sistēmu Gulbenes novada sociālā dienesta Gulbenes veco ļaužu dzīvojamā mājā Dzirnavu ielā 7A.

Nolemts atbalstīt Līgo pagasta pārvaldes ieceri izbūvēt granulu apkures katlu Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā „Siltais”.

Nolemts atbalstīt “Gulbenes nami” ieceri izbūvēt granulu apkures sistēmu administratīvajā ēkā Rīgas ielā 65, Gulbenē.

Nolemts atbalstīt Gulbenes pilsētas pārvaldes ieceri atjaunot jumta konstrukciju un jumta segumu ēkai Brīvības ielā 22, Gulbenē.

Nolemts atbalstīt Gulbenes novada domes ieceri veikt administrācijas ēkas Ābeļu ielā 2, Gulbenē, jumta seguma atjaunošanas un siltināšanas darbus.

Nolemts atbalstīt Brīvības ielas Gulbenē atjaunošanu, nodrošinot līdzfinansējumu EUR 569 000,00.

Dalība biedrībās

Dalība biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”

Saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu par reģionālajiem attīstības centriem ir definēti šādi novadi: Siguldas, Aizkraukles, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Valkas, Ludzas, Balvu, Alūksnes, Limbažu, Cēsu, Ogres, Talsu, Smiltenes, Saldus, Dobeles, Preiļu, Tukuma, Krāslavas, Gulbenes un Bauskas.

Gulbenes novada domes sēdē ir pieņemts lēmums iestāties biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība” un iemaksāt vienreizējo iestāšanas maksu 580,00 EUR, kā arī maksāt biedru naudu ik mēnesi 328,60 EUR.

Gulbenes novada dome nolemj izstāties no biedrības „FB Gulbene 2005”.

Parādi

Pieņemts lēmums dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu mirušai personai.

Pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā un par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.

Iestāžu vadītāji

Ar 2015.gada 31.jūliju no pilsētas pārvaldes vadītāja amata nolemts atbrīvot Jāni Nagli. Iemesls – iesniegums ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības, savstarpēji vienojoties.

Ar 2015.gada 1.augustu nolemts iecelt Ilonu Matīsu par Gulbenes Mūzikas skolas direktori. Ilona Matīsa ir viens no četriem pretendentiem, kas bija pieteikušies uz domes izsludināto vakanto Gulbenes Mūzikas skolas direktora amatu.

Izmaiņas komisijās

Veiktas izmaiņas iepriekš apstiprinātajā sastāvā – Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskajā komisijā, Autoceļu (ielu) fonda komisijā, Sabiedriskā transporta komisijā un Licencēšanas komisijā.

Saistošie noteikumi

Nolemts izdot saistošos noteikumus „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Gulbenes novada pašvaldībā”.

Nolemts veikt grozījumus saistošo noteikumu „Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā” 9., 10. un 12. punktā.

Nolemts precizēt saistošos noteikumus „Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".