2018.gada 22.augustā Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Sākums plkst.15.00. Komiteju sēdes ir atklātas un tajās ir aicināts piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

  • Par Nometnes, vasaras dienas, jauniešu apmaiņas Gulbenes novada 2018.gada vasaras periodā;
  • Par Rankas pamatskolas juridiskās adreses maiņu un grozījumu Rankas pamatskolas nolikumā;
  • Par grozījumu Gulbenes Mākslas skolas nolikumā;
  • Par grozījumu Gulbenes Mūzikas skolas nolikumā;
  • Par grozījumu 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.3 „Gulbenes novada pašvaldības sportistu un komandu dalības starptautiskā, valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība” (protokols Nr.6, 50.§);
  • Par grozījumiem Sporta komisijas nolikumā;
  • Par grozījumiem 2018.gada 25.janvāra noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” (protokols Nr.1, 8.§);
  • Par grozījumiem 2018.gada 22.februāra noteikumos Nr.7 „Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” (protokols Nr.3, 10.§);
  • Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam apstiprināšanu;
  • Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.