2018.gada 22.augustā Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Sākums plkst.10.00. Komiteju sēdes ir atklātas un tajās ir aicināts piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 • Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 • Par grozījumiem Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
 • Par izmaiņām Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā.
 • Par izmaiņām Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā.
 • Par izmaiņām Gulbenes novada latvāņu izplatības ierobežošanas darba grupas sastāvā.
 • Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā.
 • Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Gulbenes autobuss”.
 • Par projekta “My Community 2020” (“Mana kopiena 2020”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības  inovāciju sektorā.
 • Par projekta “POP UP EUROPE – Delivering Europe to its Citizens” (“Eiropa, Parādies! – Eiropas Pilsoņiem”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības labās prakses sektorā.
 • Par zemes robežu shēmu apstiprināšanu.
 • Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
 • Par projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā” pieteikuma iesniegšanu.
 • Par projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu.
 • Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 • Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 • Par zemesgabalu iznomāšanu.
 • Par Gulbenes novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
 • Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 • Par nedzīvojamo telpu nomu.
 • Par servitūta ceļa noteikšanu.
 • Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 • Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.
 • Par līguma par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu.
 • Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma 5.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 • Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 • Par projekta “DROP IN” (“Ienākt/Iepilināt”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības skolu inovāciju sektorā.
 • Par biedrības “Sporta klubs “Tors”” iesnieguma izskatīšanu.