2018.gada 23.augustā Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Sākums plkst.9.00. Komiteju sēdes ir atklātas un tajās ir aicināts piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

1. Par Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu

2. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā

3. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Gulbenes autobuss”

4. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā

5. Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam apstiprināšanu

6. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta noteikumu Nr.___ „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs” apstiprināšanu

7. Par projekta “My Community 2020” (“Mana kopiena 2020”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības inovāciju sektorā

8. Par projekta “POP UP EUROPE – Delivering Europe to its Citizens” (“Eiropa, Parādies! - Eiropas Pilsoņiem”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības labās prakses sektorā

9. Par projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā” pieteikuma iesniegšanu

10. Par projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu

11. Par projekta “DROP IN” (“Ienākt/Iepilināt”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības skolu inovāciju sektorā

12. Par dabas resursu rezerves fonda līdzekļu izlietojumu

13. Par Beļavas pagasta pārvaldes siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu

14. Par Daukstu pagasta pārvaldes siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu

15. Par Druvienas pagasta pārvaldes siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu

16. Par Lejasciema pagasta pārvaldes siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu

17. Par Lizuma pagasta pārvaldes siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu

18. Par Galgauskas pagasta pārvaldes siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu

19. Par Jaungulbenes pagasta pārvaldes siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu

20. Par Rankas pagasta pārvaldes siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu

21. Par SIA “Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos

22. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

23. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Gulbenes novada domes un pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 33.§)

24. Par Druvienas Latviskās dzīves ziņas centra maksas pakalpojumiem

25. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījums Gulbenes novada domes 2018.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu