Gerbonis mazs2018.gada 30.augustā plkst.9.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā notiks Gulbenes novada domes sēde.

Saistošo noteikumu Nr.12 projekts

Darba kārtība:

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
3. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
4. Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
6. Par Rankas pamatskolas juridiskās adreses maiņu un grozījumu Rankas pamatskolas nolikumā.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
7. Par grozījumu Gulbenes Mākslas skolas nolikumā.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
8. Par grozījumu Gulbenes Mūzikas skolas nolikumā.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
9. Par grozījumu 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.3 „Gulbenes novada pašvaldības sportistu un komandu dalības starptautiskā, valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība” (protokols Nr.6, 50.§).
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
10. Par grozījumiem Sporta komisijas nolikumā.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
11. Par grozījumiem 2018.gada 25.janvāra noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” (protokols Nr.1, 8.§).
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
12. Par grozījumiem 2018.gada 22.februāra noteikumos Nr.7 „Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” (protokols Nr.3, 10.§).
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
13. Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2018.-2022.gadam apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
14. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta noteikumu Nr.11 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs” apstiprināšanu
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
15. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
16. Par grozījumiem Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
17. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
18. Par izmaiņām Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
19. Par izmaiņām Gulbenes novada latvāņu izplatības ierobežošanas darba grupas sastāvā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
20. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
21. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Gulbenes autobuss”.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
22. Par projekta “My Community 2020” (“Mana kopiena 2020”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības inovāciju sektorā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
23. Par projekta “POP UP EUROPE – Delivering Europe to its Citizens” (“Eiropa, Parādies! – Eiropas Pilsoņiem”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības labās prakses sektorā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
24. Par zemes robežu shēmu apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
25. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
26. Par projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā” pieteikuma iesniegšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
27. Par projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
28. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
29. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
30. Par zemes gabalu iznomāšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
31. Par Gulbenes novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
32. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
33. Par nedzīvojamo telpu nomu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
34. Par servitūta ceļa noteikšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
35. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
36. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
37. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
38. Par līguma par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
39. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma 5.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
40. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
41. Par projekta “DROP IN” (“Ienākt/Iepilināt”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības skolu inovāciju sektorā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
42. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
43. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
45. Par Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
46. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
47. Par dabas resursu rezerves fonda līdzekļu izlietojumu.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
48. Par SIA “Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
49. Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
50. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
51. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījums Gulbenes novada domes 2018.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
52. Par komandējumu uz Londonu un Skantorpu (Lielbritānija).
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
53. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
54. Par nedzīvojamo telpu nomu.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
55. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Druvienas Latviskās dzīves ziņas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
56. Par ēkas nojaukšanu.
A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks