gerbbmp2018.gada 19.septembrī plkst.15.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komiteju sēdes ir atklātas un tās drīkst apmeklēt ikviens interesents.

  1. Par Gulbenes novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 2017./2018.mācību gada 9. un 12.klašu absolventu turpmākajām gaitām;
  2. Par amatu savienošanas atļauju;
  3. Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiķiem no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam;
  4. Par projekta “Globālie mērķi vietējā kopienā” priekšfinansējuma nodrošināšanu.