gerbbmp2018.gada 19.septembrī plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komiteju sēdes ir atklātas un tās drīkst apmeklēt ikviens interesents.

Darba kārtība:

 1. Par nekustamā īpašuma iegādi.
 2. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami”pamatkapitālā.
 3. Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.
 4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 5. Par biedrības “Sporta klubs “Tors”” iesnieguma izskatīšanu.
 6. Par adresēm un nosaukumiem.
 7. Par projekta „Aktīvās atpūtas kompleksa izveide Gulbenē” ieceres atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu.
 8. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 9. Par Gulbenes pilsētas Nākotnes ielas būvniecības 3.kārtas uzsākšanu un finansējuma nodrošināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 12. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
 13. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 15. Par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosacītās cenas noteikšanu.
 17. Par Pārvaldības plāna 2018.-2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā atbalstīšanu un rīcības programmas īstenošanu.
 18. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 19. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 20. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 21. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.