Drukāt

gerbbmp2018.gada 20.septembrī plkst.9.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komiteju sēdes ir atklātas un tās drīkst apmeklēt ikviens interesents.

 1. Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” izdošanu
 2. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.____ “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību” izdošanu
 3. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2018.-2020. gadam apstiprināšanu
 4. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādī
 5. Par Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas apstiprināšanu
 6. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 7. Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiķiem no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam
 8. Par projekta “Globālie mērķi vietējā kopienā” priekšfinansējuma nodrošināšanu
 9. Par īres maksas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā esošajām dzīvojamām telpām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Stāķi 4”, Stradu pagasts, Gulbenes novads
 10. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā
 11. Par projekta „Aktīvās atpūtas kompleksa izveide Gulbenē” ieceres atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu
 12. Par Gulbenes pilsētas Nākotnes ielas būvniecības 3.kārtas uzsākšanu un finansējuma nodrošināšanu
 13. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Jaungulbenes Alejas”” izveidi
 14. Par amatu savienošanas atļauju

15. Par komandējumu uz Rietavu (Lietuva)