Drukāt

gerbbmp2018.gada 27.septembrī plkst.9.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes sēde. Sēdes ir atklātas un tās drīkst apmeklēt ikviens interesents.

Saistošo noteikumu projekti

Darba kārtība

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis  - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis  - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis  - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis  - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: V.Krauklis  - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6.Par Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmuma “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” atcelšanu (protokols Nr.12, 4.§, 2.punkts).

ZIŅO: V.Krauklis  - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7.Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Jaungulbenes Alejas” izveidi.

ZIŅO: V.Krauklis  - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

8.Par nekustamā īpašuma iegādi.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

9.Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

10.Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12.Par biedrības “Sporta klubs “Tors”” iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13.Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14.Par projekta „Aktīvās atpūtas kompleksa izveide Gulbenē” ieceres atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

15.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16.Par Gulbenes pilsētas Nākotnes ielas būvniecības 3.kārtas uzsākšanu un finansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

17.Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22.Par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosacītās cenas noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24.Par Pārvaldības plāna 2018.-2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā atbalstīšanu un rīcības programmas īstenošanu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25.Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26.Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27.Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28.Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis  - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30.Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” izdošanu.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

31.Par Gulbenes novada domes 2018.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.15 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību” izdošanu.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

32.Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2018.-2020. gadam apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

33.Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādī.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

  1. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

35.Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiķiem no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

36.Par projekta “Globālie mērķi vietējā kopienā” priekšfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

37.Par īres maksas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā esošajām dzīvojamām telpām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Stāķi 4”, Stradu pagasts, Gulbenes novads.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

38.Par amatu savienošanas atļauju

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

39.Par komandējumu uz Rietavu (Lietuva)

ZIŅO: G.Kalmane - novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

40.Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.2 “Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

41.Par dabas resursu rezerves fonda līdzekļu izlietojumu.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

42.Par komandējumu uz Pafos (Kipra).

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

43.Par projekta “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona multifunkcionālas plašizklaides ēkas būvniecība” pieteikuma iesniegšanu.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

44.Par Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” vadītāja apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

45.Par projekta Nr. 2018-1-TR01-KA229-059927_5 “Heritage of us” realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA 2 sektorā.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

46.Par projekta Nr.2018-1-LV01-KA229-046958_1 “Save The Earth,We Have Nowhere To Go” realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA 2 sektorā.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

47.Par projekta Nr. 2016-1-UK01-KA201-024318 “Culture of Learning” realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA 2 sektorā.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

48.Par projekta Nr.2018-1-IT02-KA229-048616_2 “MEET: Motivation Enhanced through Educational Technology” realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA 2 sektorā.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks

49.Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema ūdenstorņa un attīrīšanas iekārtu nomas maksu.

ZIŅO: A.Caunītis  - novada domes priekšsēdētāja vietnieks