gerbbmp2018.gada 17.oktobrī plkst.15.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja sēde. Komiteju sēdes ir atklātas un tās drīkst apmeklēt ikviens interesents.

Darba kārtība

  1. Par projekta “Go Rural” iesniegšanu Eiropas Savienības programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”;
  2. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai”;
  3. Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”” izdošanu;
  4. Par grozījumiem Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā;
  5. Par grozījumiem Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” nolikumā;
  6. Par balvas “Gulbenes novada GODS” piešķiršanu;
  7. Par valsts budžeta līdzekļu sadali naudas balvu izmaksai Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem;
  8. Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta, Rankas pagasta un Stradu pagasta pārvalžu reorganizāciju, nododot jauniešu centrus Gulbenes novada jauniešu centram “Bāze”.