Drukāt

gerbbmp2018.gada 25.oktobrī plkst.9.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes sēde.

Saistošo noteikumu projekti

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”

Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”

Darba kārtība

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6.Par projekta “Go Rural” (“Iet uz laukiem”) iesniegšanu Eiropas Savienības programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7.Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai”

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

8.Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”” izdošanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

9.Par grozījumiem Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

10.Par grozījumiem Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” nolikumā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

11.Par balvas “Gulbenes novada GODS” piešķiršanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

12.Par valsts budžeta līdzekļu sadali naudas balvu izmaksai Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem. 

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

13.Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta, Rankas pagasta un Stradu pagasta pārvalžu un Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” reorganizāciju.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

14.Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15.Par nomas līgumu izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18.Par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosacītās cenas noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22.Par kustamās mantas izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23.Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24.Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25.Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Druvienas pagastā no īpašuma „Ozoli-2” līdz īpašumam „Silieši”” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

26.Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Rankas pagastā no īpašuma „Brūklenes” līdz īpašumam „Rankas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

27.Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma piektās redakcijas projekta pilnveidošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28.Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29.Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31.Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32.Par Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību” izdošanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33.Par Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34.Par grozījumiem 2018.gada 30.augusta domes sēdes Nr.19, 26. § “Par projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā” pieteikuma iesniegšanu”.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35.Par grozījumiem 2018.gada 27.septembra domes sēdes Nr.21, 41. § Par projekta “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona multifunkcionālas plašizklaides ēkas būvniecība” pieteikuma iesniegšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36.Par grozījumiem 2018.gada 30.augusta domes sēdes Nr.19, 27. § “Par projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu”.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37.Par dabas resursu rezerves fonda līdzekļu izlietojumu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38.Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar tiem saistīto nokavējuma naudu dzēšanu no Komercreģistra izslēgtām juridiskām personām.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39.Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40.Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu.

ZIŅO: A.Vējiņš – Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs,

41.Par izmaiņām Apbalvošanas komisijas  sastāvā.

ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs

42.Par ievēlēšanu Gulbenes novada domes Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas sastāvā.

ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs

43.Par Marikas Andževas iecelšanu Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes Alejas” vadītāja amatā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

44.Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

45.Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs