diplomsCilvēks ir un būs mūsu lielākā vērtība, tāpēc Gulbenes novada pašvaldība ik gadu valsts svētkos godina ļaudis par sasniegumiem dažādās jomās, kā arī par ieguldījumu Gulbenes novada attīstībā un popularizēšanā. Gulbenes novada dome 25.oktobra sēdē nolēma pašvaldības augstāko apbalvojumu – Goda diplomu – piešķirt Anitai Ledainei, Jānim Sudrabam un Ligitai Zvaigznekalnei. Savukārt ar Atzinības rakstu tiks apbalvotas 35 personas.

Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltītā svinīgā pasākumā Gulbenes kultūras centrā 2018.gada 18.novembrī plkst.18.00, kuru vadīs aktieri Maija Doveika un Lauris Dzelzītis. Koncertā uzstāsies Gulbenes novada apvienotais koris un Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestris. Pēc svinīgā pasākuma būs svētku kūka, vīns un plkst. 20.30 – salūts (salūts tiks organizēts no stāvlaukuma pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas). Ikviens ir laipni aicināts apmeklēt pasākumu un būt kopā šajā Latvijai tik nozīmīgajā mirklī!

Ar Goda diplomu apbalvo, lai izteiktu novada pašvaldības atzinību par ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības vai politiskajā jomā.

Goda diploms piešķirts:

 • Anitai Ledainei – par ieguldījumu  Lizuma pagasta un Gulbenes novada kultūras dzīvē  un kora kultūras attīstībā;
 • Jānim Sudrabam – par ieguldījumu uzņēmējdarbības un novada sabiedriskās dzīves atbalstīšanu;
 • Ligitai Zvaigznekalnei – par Druvienas pagasta un Gulbenes novada atpazīstamības veicināšanu.

Atzinības raksts ir zemākas pakāpes apbalvojuma veids pēc Goda diploma, kuru pasniedz par profesionālu ieguldījumu konkrētā jomā.

Atzinības raksts piešķirts:

 • Aldim Kreisleram – par ieguldījumu valsts kultūrvēsturiskā mantojuma – šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene-Alūksne saglabāšanu un popularizēšanu;
 • Mirdzai Astrīdai Kušķei – par mūža ieguldījumu Gulbenes pilsētas attīstībā un darbu sabiedrības labā;
 • Lidijai Ķeķerei – par godprātīgu un pašaizliedzīgu izglītības iestādes vadīšanu, par aktīvu un radošu darbu jaunatnes audzināšanā un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu mācību sasniegumu veicināšanā;
 • Marutai Pērkonei – par mūža ieguldījumu Gulbenes novada attīstībā un darbu sabiedrības labā;
 • Andrejam Danefeldam – par mūža ieguldījumu Gulbenes novada attīstībā un darbu sabiedrības labā;
 • Gatim Rikveilim – par ieguldījumu Gulbenes basketbola attīstībā;
 • Didzim Gorbenko – par izciliem sasniegumiem motokrosā blakusvāģiem;
 • Gunāram Rubenim – par mūža ieguldījumu Gulbenes pilsētas un novada veterānu sporta attīstībā;
 • Jānim Supem un Tatjanai Ābeltiņai – par netradicionālo lauksaimniecības kultūru audzēšanu un ieguldījumu kultūras dzīvē;
 • Silvijai Šabrakai – par aktīvu līdzdalību Druvienas pagasta sabiedriskajā dzīvē;
 • Intai Sirmacei – par ieguldījumu Daukstu pagasta attīstībā;
 • Guntim Blūmam – par ieguldījumu Daukstu pagasta attīstībā;
 • Astrīdai Vilciņai – par radošu un ilggadīgu darba ieguldījumu Daukstu pagasta un Gulbenes novada kultūras dzīvē;
 • Ivetai Dzenei – par pašaizliedzīgu, mērķtiecīgu pieeju labvēlīgas skolas vides veidošanā, iekļaujošās izglītības veicināšanā un entuziasmu ikdienas darbā;
 • Sarmītei Afanasjevai – par iniciatīvu un inovācijām mācību un audzināšanas darbā iestādē un novadā;
 • Aldim Doropoļskim – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā, veidojot vērtību saglabāšanu un izpratni jauniešos;
 • Zofijai Drozdovai – par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu Mālu bibliotēkā un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē;
 • Dacei Dzērvei – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Litenes bibliotēkā un nozīmīgu ieguldījumu Litenes pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā;
 • Nanijai Biezajai – par sadarbības veicināšanu starp pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem metodisko jautājumu risināšanā;
 • Ārijai Fijalai – par mūža ieguldījumu Lizuma vidusskolas  attīstībā;
 • Annai un Aivaram Garajiem – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Līgo pagastā un Gulbenes novadā, par ģimenisko vērtību saglabāšanu;
 • Inesei Ozolai – par pašaizliedzīgu un radošu pieeju pedagoģiskajā darbā un kolektīva saliedēšanā;
 • Andai Jansonei – par mērķtiecīgu un efektīvi nodrošinātu mācību darba organizāciju;
 • Ingai Dikmanei – par uzņēmējdarbības attīstību un pakalpojumu klāsta dažādošanu Rankas pagastā;
 • Mārtiņam Upānam – par mērķtiecīgu, efektīvu un neatlaidīgu bioloģiskās saimniecības vadīšanu un jauno speciālistu piesaisti laukiem;
 • Elīnai Naglei – par ieguldījumu darbā ar skolas projektiem  un Gulbenes novada cilvēku iesaistīšanu neformālās izglītības aktivitātēs un individuālo kompetenču veidošanā;
 • Ievai Kasparei – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu;
 • Lindai Riņķei – par ieguldījumu Stradu pagasta vizuālā tēla veidošanā;
 • Ilzei Vajevskai – par inovatīvu pieeju un ieguldījumu izglītības kvalitātes pilnveidošanā;
 • Mārcim Rudzītim – par ieguldījumu Gulbenes novada un Tirzas pagasta sporta attīstībā
 • Andrejam Rubenim – par latvisko  kultūras vērtību kopšanu un aktīvu dalību pagasta kultūras dzīvē;
 • Ritai Skrastiņai – par mūža ieguldījumu medicīnā;
 • Aldai Bušai – par mūža ieguldījumu medicīnā.

Ar Goda diplomu un Atzinības rakstu apbalvo vienreiz gadā – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā pasākumā 18.novembrī. Goda diplomu pasniedz ne vairāk kā trīs personām, savukārt Atzinības raksta saņemšanai var ierosināt apbalvot ne vairāk kā trīs personas, kas darbojas katra pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā un  ne vairāk kā sešas personas pilsētas pārvaldes administratīvajā teritorijā.

Ierosinājumus apbalvojumu piešķiršanai pašvaldībā var iesniegt līdz katra gada 1.oktobrim.

Nolikums „Par Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumiem” nosaka kārtību, kādā tiek izteikta pašvaldība atzinība ar tās nodibinātajiem apbalvojumiem fiziskajām un juridiskajām personām vai arī personu grupām – kolektīviem, par kuriem noteiktajā kārtībā novada pašvaldībā iesniegti ierosinājumi apbalvošanai.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste