No 2018.gada 2.novembra uz nenoteiktu laiku noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi Stradu pagastā uz pašvaldības ceļa Nr. 12-4 “Stradu skola – Antani”, uzstādot svaru ierobežojošo zīmi “Ass slodzes ierobežojums 10t”.