2018.gada 15.novembrī Ābeļu ielā 2, Gulbenē,  notiks ārkārtas domes sēde. Sākums plkst. 16:00.

Darba kārtība

  1. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma sestās redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
    ZIŅO: D.Kurša
  2. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam rīcības plāna 2018.-2020.gadam un investīcijas plāna 2018.-2020.gadam grozījumiem.
    ZIŅO: J.Barinskis