17.novembrī vairākās Gulbenes novada pagastu pārvaldēs tiks sumināti iedzīvotāji, saņemot pārvaldes apbalvojumu par padarīto darbu.
17.novembrī plkst:19:00 Litenes tautas namā Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas pasākumā Litenes pagasta pārvaldes Pateicības rakstus saņems: Aldis Dukurs par veiksmīgu sadarbību un ieguldījumu Litenes pagasta sabiedriskā tēla veidošanā; Jānis Zvaigzne par neatsveramu ieguldījumu Litenes pagasta un novada vēstures saglabāšanā un sabiedrības izglītošanā; Ingrīda Botva par mūža ieguldījumu zobārstniecībā (50 gadi) un atbildīgu, kvalitatīvu darba pienākumu veikšanu; Anita Beļajeva par veiksmīgu sadarbību un ieguldījumu Litenes pagasta sabiedriskā tēla veidošanā; Gunta Dergača par pašaizliedzīgu un apzinīgu darba pienākumu pildīšanu Litenes pagasta pārvaldē un ieguldījumu Litenes pagasta sabiedriskā tēla veidošanā; Daiga Lapiņai SIA “Kalēji DL” īpašniece, par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā un veiksmīgu sadarbību Litenes pagasta vizuālā tēla veidošanā; Ināra un Juris Skopāni par pašaizliedzību, atsaucību un aktīvu piedalīšanos vidējās paaudzes deju kolektīva “Ratenieki” un Litenes pagasta pārvaldes rīkotajos pasākumos; Roberta Platā ģimene par veiksmīgu startu Gulbenes novada ģimeņu sporta svētkos; Linda Pastare par skaistāko fotogrāfiju Litenes pagasta pārvaldes rīkotajā konkursā “Mana skaistā Litene”-2; Evita Petručeņa par radošu un profesionālu sava darba ieguldījumu, sniedzot emocionālu atbalstu Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra klientiem; Daiga Eizāne par pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu, sniedzot emocionālu atbalstu Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra klientiem, un ģimeniskas vides nodrošināšanā; Anita Matisāne par apzinīgi un kvalitatīvi veikto darbu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā VSAC ”Latgale” filiālē “Litene” un Agrita Auzāne par apzinīgi un kvalitatīvi veikto darbu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā VSAC ”Latgale” filiālē “Litene”. Tāpat šajā reizē tiks sumināti litenieši nozīmīgā dzīves jubilejās un sveikti jaunie Latvijas pilsoņi-litenieši, kas dzimuši laikā no 2017. gada 16. novembra līdz 2018. gada 17. novembrim.
17.novembrī pulksten 20.00 Beļavas tautas namā pagasta Pateicības raksts tiks pasniegts Valdim Skopanam par mūža ieguldījumu Beļavas pagastā; Guntim Laicānam par ieguldījumu saimnieciskās darbības attīstībā un atbalstu vientuļajiem pensionāriem Beļavas pagastā; Zinaidai Lazarēvičai par ilggadējo darbu Beļavas pagastā; Aijai Driņķei par ilggadējo darbu Beļavas pagastā, Mārim Brencim par atbalstu sporta un kultūras pasākumu organizēšanā Beļavas pagastā; Edītei Lazdiņai par iniciatīvu un sirsnīgu atbalstu K. Valdemāra sākumskolas mācību procesa organizēšanā, aktīvu līdzdalību skolas dzīvē, Laimai Šmitei-Ūdrei par veiksmīgu sadarbību un nesavtīgu atbalstu K. Valdemāra sākumskolas mācību procesa organizēšanā un skolas vizuālā tēla veidošanā; Marikai Meisītei -par atbildīgu un godprātīgu attieksmi darba pienākumu veikšanā un Ojāram Tirziņam par atbildīgu un godprātīgu attieksmi darba pienākumu veikšanā.
17.novembrī pulksten 19.00 Lejasciema kultūras namā pagasta pārvaldes pateicības balva – Sudraba poga - tiks pasniegta Līgai Verlei par ilggadīgu, nesavtīgu līdzdalību Lejasciema pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē; Sarmītei Ābramai par uzdrīkstēšanos un nesavtību, uzņemot ģimenē četrus bērnus; Marekam Švarcam-Švampānam un Armandam Lūkinam par panākumiem autosportā un ieguldījumu Lejasciema pagasta vārda popularizēšanā.
17.novembrī pulksten 19.00 Galgauskas kultūras namā pagasta Goda rakstus saņems Irēna Melne par mūža ieguldījumu darbā Galgauskas pagasta pārvaldē un Aivars Dzenis par radošumu, aktivitāti un ieguldījumu Galgauskas pagasta sabiedriskajā dzīvē.
17.novembrī pulksten 17.00 Tirzas kultūras namā pagasta Pateicības saņems: biedrība “Kāpnes” par iedzīvotāju motivēšanu aktīvi iesaistīties sociālekonomisku problēmu risināšanā, iedzīvotāju forumu organizēšanu; Inese Markova par brīvprātīgu darbu un radošu pieeju Bērnu svētku organizēšanā; Māra Pavlova par atbalstu un kopā būšanu ar pagasta iedzīvotājiem skumju un prieka brīžos; Ojārs Priede, par nesavtīgu sava deju kolektīva atbalstu, pārstāvot Tirzu Dziesmu un deju svētkos; Nils Treijs par Tirzas pagasta popularizēšanu; Jana un Armands Salenieki par aktīvu iesaistīšanos valsts ceļu glābšanas akcijā (4.iedzīvotāju foruma iniciatīva) un sabiedrisko aktivitāti; Sanita un Jānis Tabūni par aktīvu iesaistīšanos valsts ceļu glābšanas akcijā (4.iedzīvotāju foruma iniciatīva) un sabiedrisko aktivitāti, par atbalstu pagasta vajadzībās un aktivitātēs; Gunta Gruņiere par prasmīgu un radošu darbu ar bērniem, ieguldījumu skolas vides un pozitīva mikroklimata veidošanā; Anita Kazinkeviča par atsaucību un laipnu pircēju apkalpošanu veikalā “Ienāc”; Agrita Petrovska par estētisku vidi un pasākumiem bibliotēkā, par sadarbību ar pagasta iestādēm; Maira un Sergejs Ivanovi Par iniciatīvu un iesaistīšanos pagasta vides veidošanā un atbalstu pagasta sabiedriskajos pasākumos; Ilze Nikolajeva par ilggadīgu un apzinīgu darbu SAC Tirza kopš tā dibināšanas; Imanta Katana par ilggadīgu un apzinīgu darbu SAC Tirza kopš tā dibināšanas; Agnese un Jānis Jēgeri par atbalstu Tirzas pagasta vajadzībām un aktivitātēm; Sandra un Jānis Zirņi par atbalstu Tirzas pagasta vajadzībām un aktivitātēm; Ligita un Kārlis Dzeņi par atbalstu Tirzas pagasta vajadzībām un aktivitātēm un Lolita Klebaha par atbalstu Tirzas pagasta vajadzībām un aktivitātēm.

16.novembrī pulksten 19.00 Jaungulbenes tautas namā pagasta iedzīvotājiem tiks pasniegti gan Goda raksti, gan Atzinības raksti. Goda raksti tiks pasniegti: Veltai Āboliņai par ilggadēju ieguldījumu Jaungulbenes pagasta attīstībā, komunikācijas uzturēšanā starp pašvaldību un iedzīvotājiem un pozitīva pašvaldības tēla veidošanā; Līgai Vebruālei par ilggadēju, nesavtīgu darbu iedzīvotāju veselības labā un par ieinteresētību pagasta sabiedriskajā dzīvē; Mariannai Grasei par godprātīgu, ilgstošu un pašaizliedzīgu Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadīšanu un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē; Sarmītei Daņilovai par godprātīgu un ilggadīgu pedagoģisko darbu Sveķu internātpamatskolā; Smaidai Bērziņai par godprātīgu un ilggadīgu pedagoģisko darbu Sveķu internātpamatskolā; Dzintaram Galejam par ilggadēju Jaungulbenes pagasta popularizēšanu Latvijā, pagasta vēstures liecību glabāšanu un aktīvu dalību Jaungulbenes pagasta sabiedriskajā dzīvē; Vijai Žubulei par pašaizliedzīgu un nesavtīgu ieguldījumu kultūras darba organizēšanā Jaungulbenes arodvidusskolā un par ilggadēju skolas tēla spodrināšanu kultūras jomā; Vijai Āboliņai par ilggadēju un nesavtīgu darbu Jaungulbenes pagasta pārvaldē. Atzinības raksti tiks pasniegti: Janīnai Bukovskai par personīgo ieguldījumu mācību audzināšanas darbā Sveķu internātpamatskolā; Mārītei Maksteniecei par ilggadēju, nesavtīgu darbu Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” un par iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē; Dainai Ozolai par Jaungulbenes pagasta un Jaungulbenes pils vēstures izzināšanu, informācijas apkopošanu un Jaungulbenes vārda popularizēšanu Latvijā; Ivetai Bērziņai par nesavtīgu un pašaizliedzīgu darbu Jaungulbenes pagasta teritorijas sakopšanā, labiekārtošanā un pagasta tēla veidošanā; Aigaram Lasim par ilggadēju un atbildīgu darbu Sveķu internātpamatskolā, par Jaungulbenes pagasta vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē; Marutai Sudarei par atbildīgu un pašaizliedzīgu darbu Gulbīša pamatskolā un par aktīvu līdzdalību skolas tēla veidošanā ārpus mācību darba; Inesei Torai par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” un par Jaungulbenes vārda popularizēšanu dzejas pasākumos visā Latvijā.

Tāpat Pateicības rakstus saņems Stradu pagasta iedzīvotāji svinīgā pasākumā, kas risināsies 17.novembrī pulksten 18.00 Stradu pamatskolā. Pagasta Atzinības raksti Dacei Freimanei par nesavtīgu ieguldījumu jauniešu personības veidošanā un tautas deju popularizēšanā Stradu pagastā; Marijai Bondarei par mūža ieguldījumu pirmsskolas skolotāja profesijā Stāķu pirmsskolas izglītības iestādē; Svetlanai Veselovai par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Stradu pagastā; Elēnai Obrumānei par ilggadēju godprātīgu darbu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā; lonai Ločai par ilggadēju godprātīgu darbu un atbalstu ārpusstundu aktivitātēs Stāķu pamatskolā; Dairai Karolei par ieguldījumu kultūrvides attīstībā un garīgo vērtību saglabāšanā Stradu pagastā; Annai Ronei par ilggadēju godprātīgu darbu un aktīvu līdzdalību kultūras dzīves veidošanā Stradu pagastā; Alisei Rubenei-Dūnei par aktīvu līdzdalību projektā “Stāķu dīķa labiekārtošana”; Lindai Strazdiņai par iniciatīvu un aktīvu līdzdalību projektā “Multifunkcionālā rotaļu laukuma labiekārtošana Stāķos”; Diānai Šķēlai par iniciatīvu un aktīvu līdzdalību projektā “Stāķu pamatskolas aktu zāles labiekārtošana Stradu pagasta sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”; Larisai Augstkalnei par nesavtīgu ieguldījumu kultūras dzīves veidošanā Stradu pagastā, vadot senioru deju grupu “Baltābele”.

 16.novembrī pulksten 19.00 Druvienas kultūras namā pagasta pateicības tiks pasniegtas: Velgai Černoglazovai, Viktoram Černoglazovam, Baibai Eidukai, Inetai Mačai par darba gadiem Druvienas skolā - bērnu skološanu, sirdssiltuma dāvināšanu un ieaudzināto piederības sajūtu Druvienai; Andai Ošiņai par darba gadiem Druvienas skolā - bērnu skološanu, sirdssiltuma dāvināšanu un ieaudzināto piederības sajūtu Druvienai. Vecās skolas - muzeja krājuma papildināšanu un nesavtīgu atbalstu rīkotajiem pasākumiem; Līgai Kļaviņai, Anitai Graumanei, Guntai Gruņierei, Jurijam Gjačam, Birutai Vernerei par darba gadiem Druvienas skolā - bērnu skološanu, sirdssiltuma dāvināšanu un ieaudzināto piederības sajūtu Druvienai; Ainai Zvaigznekalnei par darba gadiem Druvienas skolā - bērnu skološanu, sirdssiltuma dāvināšanu un ieaudzināto piederības sajūtu Druvienai. Vecās skolas - muzeja krājuma papildināšanu un nesavtīgu atbalstu rīkotajiem pasākumiem; folkloras kopai "Pērlis" par dalību Starptautiskajā folkloras festivālā "BALTICA 2018", Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos un par pagasta pasākumu atbalstīšanu un tradīciju kopšanu; Egonam Kliesmetam, Andrim Kozulam, Ievai Bērziņai, Laimai Lupiķei, Sīmanim Homčenko, Guntim Kurmim, Litai Zalpēterei, Antonijai Skrebelei par atbalstu simtgades pasākumu ciklā "Savu Tēvzemi vēro tā..."; Paijai Gulbei, Dacītei Birnei, Kristīnei Kramai par atbalstu Simtgades pasākumu ciklā "Savu Tēvzemi vēro tā..." un nesavtīgu palīdzību Vecās skolas muzeja krājuma papildināšanā; Inesei Zvejniecei, Daigai Apsītei apbalvojums “Zelta ābols” par nesavtīgu ieguldījumu sabiedrības labā.

18.novembrī pulksten 12.00 Lizuma kultūras namā pagasta Atzinības balvas saņems: Irēna Smalča par ilggadīgu un apzinīgu darbu; Viktors Šuļja par ilggadīgu un apzinīgu darbu; Sarmīte Strade par ilggadīgu un atbildīgu pienākumu veikšanu; Inga Kadile par skolēnu radošuma attīstīšanu stundās un ārpusstundu darbā; Guna Vaivare par ilggadīgu un apzinīgu darbu; Laima Anuška par ilggadīgu un apzinīgu darbu, Lonija Oņiskiva par ilggadīgu un apzinīgu darbu; Artūrs Ločmelis par radošu, iggadīgu, panākumiem bagātu darbību Lizuma amatiermākslā; Irēna Ābeltiņa par ilgadīgu Lizuma Tautskolas starptautiskās sadarbības uzturēšanu ar Eiropas valstīm; Baiba Mezīte par ilggadīgu un kvalitatīvu ģimenes ārsta prakses vadīšanu; SIA “Kraujas Z” par uzņēmējdarbības attīstību Lizuma pagastā; Liene Ķikuste par ilggadīgu un kvalitatīvu sporta organizatora darbu.

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste