gerbbmp22.11.2018. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde, sākums plkst.9.00. Komiteju sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā
 2. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§)
 3. Par Gulbenes novada domes 2013.gada 29.augusta lēmuma „Par Gulbenes novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem komunālās saimniecības jomā” (protokols Nr.12, 28.§) atzīšanu par spēku zaudējušu
 4. Par finansējuma piešķiršanu no finanšu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
 5. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā „Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§)
 6. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 7. Par projekta “Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde” pieteikuma iesniegšanu un projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu
 8. Par projekta „Culture of Learning” („Mācīšanās kultūra”) priekšfinansējuma nodrošināšanu Lizuma vidusskolai
 9. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2018.-2020.gadam grozījumiem
 10. Par Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingas Dukures un priekšsēdētājas vietnieces Ineses Pērkones ikgadējo novērtēšanu
 11. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam