gerbbmp21.11.2018. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde, sākums plkst.10.00. Komiteju sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu.
 2. Par nomas līgumu izbeigšanu.
 3. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 4. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 8. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 9. Par projekta “Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde” pieteikuma iesniegšanu un projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikšanu un sākumcenas apstiprināšanu.
 11. Par servitūta ceļa noteikšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 13. Par adresēm un nosaukumiem.
 14. Par platības precizēšanu.
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 16. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 17. Par zemes vienības lietošanas mērķi.
 18. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 19. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
 20. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam  investīciju plāna 2018.-2020.gadam grozījumiem.