gerbbmp29.11.2018. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes sēde, sākums plkst.9.00. Novada domes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Saistošo noteikumu projekti

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību

Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā”

Darba kārtība

Plkst.9.00 Izpilddirektores informācija

1.Par reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: V.Krauklis - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

6.Par Gulbenes novada domes 2018.gada 27.septembra lēmuma “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” atcelšanu (protokols Nr.21, 2.§, 1.punkts).

ZIŅO: V.Krauklis - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7.Par īrēto dzīvojamo telpu savstarpēju maiņu.

ZIŅO: V.Krauklis - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

8.Par Gulbenes novada domes 2018.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā” izdošanu.

ZIŅO: V.Krauklis - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

9.Par Gulbenes novada domes 2018.gada 29.novembra noteikumu Nr.14 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

10.Par projekta „Culture of Learning” („Mācīšanās kultūra”) priekšfinansējuma nodrošināšanu Lizuma vidusskolai.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

11.Par Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

12.Par grozījumiem Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

13.Par grozījumu Gulbenes 2.vidusskolas nolikumā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

14.Par grozījumiem Galgauskas pamatskolas nolikumā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

15.Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

16.Par zemes nomas līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17.Par nomas līgumu izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22.Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23.Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24.Par projekta “Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde” pieteikuma iesniegšanu un projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

25.Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikšanu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26.Par servitūta ceļa noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28.Par platības precizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29.Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31.Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32.Par zemes vienības lietošanas mērķi.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

33.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

34.Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35.Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam  investīciju plāna 2018.-2020.gadam grozījumiem.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36.Par nekustamā īpašuma iegādi.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

37.Par Gulbenes novada domes 2013.gada 29.augusta lēmuma „Par Gulbenes novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem komunālās saimniecības jomā” (protokols Nr.12, 28.§) atzīšanu par spēku zaudējušu.

ZIŅO:  N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38.Par finansējuma piešķiršanu no finanšu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

ZIŅO:  N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā „Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§).

ZIŅO:  N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40.Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

ZIŅO:  N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41.Par Gulbenes novada domes 2018.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

ZIŅO:  N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42.Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā un grozījumiem Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

ZIŅO:  N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs

43.Par izmaiņām Gulbenes novada domes Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas sastāvā.

ZIŅO:  A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

44.Par izmaiņām Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā.

ZIŅO:  A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

45.Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas VW Sharan atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

46.Par Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību” precizēšanu un publicēšanu.

ZIŅO: S.Sīmanis – Administratīvi juridiskās nodaļas vecākais jurists

47.Par kustamās mantas izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

48.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam.

ZIŅO:  A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks